счетоводни услуги Бургас

Дистанционни продажби на стоки, намиращи се в Общността, когато доставчикът е установен в България

Счетоводители Бургас Съветват

Съгласно чл.14, ал.1 ЗДДС вътреобщностна дистанционна продажба на стоки на територията на Европейския съюз е доставката  на стоки, за която са налице едновременно следните условия:

  • Стоките се изпращат или транспортират от доставчика или от негово име, включително когато доставчикът се намесва непряко в изпращането или транспортирането на стоките от територията на държава членка, различна от тази, в която завършва изпращането или транспортирането на стоките до получателя;
  • Получател по доставката е данъчно незадължено лице ,за данъчно незадължено лице се счита и данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, което няма задължение да начислява ДДС при вътреобщностно придобиване на стоката в държавата членка, където транспортът приключва;
  • Стоките са произведени на територията на Европейския съюз или са допуснати за свободно обращение с изключение на нови превозни средства, стоки, които се монтират и/или инсталират от или за сметка на доставчика или стоки втора употреба, произведения на изкуството ,предмети за колекции и антикварни предмети/стоки, облагани по схемата на маржа/.

Продажбата на акцизни стоки също е вътреобщностна дистанционна продажба на стоки, когато получател е данъчно незадължено физическо лице или лице по чл.173, ал.5 и ал.6, т.1

Основен принцип за място на изпълнение:

Основен принцип за място на изпълнение съгласно чл.20 ,ал.1 от ЗДДС място на изпълнение при доставка на вътреобщностна дистанционна продажба на стоки по чл.14 ,ал.1 е мястото, където стоката се намира към момента, в който завършва изпращането или транспортирането на стоката до получателя. Оттук можем да направим извода ,че мястото на вътреобщностна дистанционна продажба ще е държавата членка, където стоката е изпратена. Все пак при съмнение се възползвайте от нашите счетоводни услуги в Бургас за да бъдете сигурни когато вземете информирано решение.

Изключения от основния принцип:

Съгласно чл.20б, ал.2, във връзка чл.20б ,ал.1 от ЗДДС мястото на изпълнение на вътреобщностната дистанционна продажба е в държавата членка, в която е установен доставчикът когато:

  • Доставчикът, е установен ,има постоянен адрес или обичайно пребиваване на територията само на една държава членка;
  • Далекосъобщителните услуги, услугите за радио- и телевизионно излъчване и услугите извършвани по електронен път , се предоставят на данъчно незадължени лица, които са установени ,имат постоянен адрес или обичайно пребиваване в държави членки, различни от държавата членка на доставчика или стоките при вътреобщностни дистанционни продажби се изпращат или транспортират от територията на държавата на доставчика до друга държава членка;
  • Общата стойност без ДДС на гореизброените доставки по т.2 не надвишава през текущата календарна година и не е надвишавала през предходната календарна година 10 000 евро или равностойността им в националната валута на държавата членка на доставчика. Равностойността в национална валута се определя по обменния курс, публикуван от Европейската централна банка към 05 декември 2017г.

От написаното по-горе, извода е че трябва да се установи дали попадате в основния принцип за място на изпълнение на дистанционната продажба или в някое от изключенията. Всяка сделка от това естество изисква консултация със счетоводител и/или данъчен адвокат

Прагове при дистанционни продажби:

Прагът при дистанционни продажби вече не е 35 000 евро , за всяка една от държавите членки, към които се изпращат стоките. Прагът е общо 10 000 евро в рамките на календарна година, като същия се формира от дистанционните продажби на стоки, транспортирани от държавата членка на доставчика, доставките на далекосъобщителните услуги, услугите за радио и телевизионно  излъчване и услугите извършвани по електронен път с получатели ДНЗЛ, установени в други държави членки.

В прага не влизат доставките на дистанционни продажби на стоки, изпратени от друга държава членка, различна от тази на доставчика. Следователно ако местно лице извършва дистанционни продажби и изпраща стоките не от България, а от друга държава членка, разпоредбата за изключението от основния принцип не важи. Това означава ,че на основание чл.20, ал.1 мястото на изпълнение на тези доставки, няма да е България, а ще е държавата членка ,където стоките са изпратени(при това без оглед на оборота). Следователно българският доставчик или трябва да се регистрира във всяка държава членка, където изпраща стоките или да се регистрира на т.нар. едно гише OSS.

Related Posts
счетоводител бургас

Включването на фактури в дневниците за покупки по ЗДДС като доказателство за извършена доставка

Включването на фактури в дневниците за покупки по ЗДДС като доказателство за извършена доставка   Каква е доказателствената тежест на отразяването на определена покупна фактура

Read More »
данъчна ревизия на физическо лице

Разкриване на симулация на частен документ при данъчна ревизия на физическо лице

Разпределяне на доказателствената тежест при данъчна ревизия на физическо лице При твърдение за симулация в рамките на данъчна ревизия на физическо лице, тежестта на доказване

Read More »
счетоводни услуги Бургас

Дистанционни продажби на стоки, намиращи се в Общността, когато доставчикът е установен в България

Счетоводители Бургас Съветват Съгласно чл.14, ал.1 ЗДДС вътреобщностна дистанционна продажба на стоки на територията на Европейския съюз е доставката  на стоки, за която са налице

Read More »
Call Now Button