качествен счетоводител в бургас

Режим в съюза и регистрация на OSS при дистанционни продажби на стоки

OSS – Понятие

Процедурата за регистрация на OSS в съюза е регламентирана  в чл.156 от ЗДДС. Разпоредбата въвежда право доставчикът да се регистрира , а не задължение. Разбира се ,ако правото да се регистрира на OSS в България не бъде упражнено, лицето ще трябва да се регистрира във всяка една от държавите членки, където изпраща стоките. Кой от вариантите за регистрация би бил най-оптималния за вашето дружество ще Ви разясни вашия данъчен консултант и/или адвокат. 

  • Съгласно чл.20б, ал.4 от ЗДДС дори да не е достигнал прага ,доставчикът може да избере мястото на изпълнение на доставката по чл.20,ал.1 да е държавата членка, където изпраща стоките и да се регистрира в България на OSS или да се регистрира в другите държави членки, където е мястото на изпълнение. Във втория случай на основание чл.97в лицето уведомява компетентната териториална дирекция на Национална агенция за приходите в 7-дневен срок от издаването на идентификационен номер по ДДС           от всяка държава членка, по електронен път включително и при отнемането му.

  • Съгласно чл.20б, ал.3 мястото на изпълнение на доставката, с която се надхвърли посоченият праг през съответната  календарна година се определя пи чл.20 ал.1. Следователно мястото на изпълнение вече няма да е България , а ще е държавата членка ,където стоките са изпратени. Това означава че българският доставчик ще трябва или да се регистрира в съответната държава членка, където изпраща стоките или да се регистрира на т.нар. едно гише OSS в България.

Процедура за регистрация на гише OSS

Лицето подава до компетентната териториална дирекция на НАП заявление за регистрация по образец, определен с правилника за прилагане на закона. Заявлението се подава по електронен път по реда на ДОПК с квалифициран електронен подпис. В 14- дневен срок от постъпване на заявлението органът по приходите издава акт за регистрация или мотивирано отказва регистрация.                                                                                        

За дата на регистрацията се смята първия ден на тримесечието ,следващо календарното тримесечие на подаване на заявлението за регистрация, ако първо извършите доставка при условията на дистанционна продажба и подадете заявлението за регистрация до 10- число на следващия месец, тогава за дата на регистрация ще се приеме датата на първата доставка.

При промяна на данните в подадено заявление за регистрация ,лицето подава по електронен път заявление за актуализация не по-късно от 10-число на месеца, следващ настъпването на промяна.

Идентификационният номер за OSS е ДДС номера по чл.94, ал.2 от закона.

Режим на облагане и деклариране на вътреобщностните дистанционни продажби на стоки от регистриран на OSS доставчик

Данъчната основа, датата на възникване на данъчното събитие и изискуемостта на данъка при вътреобщностни дистанционни доставки на стоки се определят по законодателството на държавата членка по идентификация. Следователно за OSS в България ще са приложими правилата на българския закон по ЗДДС.

Регистрираното лице следва на да начисли изискуемия данък върху добавената стойност за извършена доставка в обхвата на съответния режим ,като:

  • Включи размера на данъка при определяне на резултата по справка-декларацията за прилагане на специален режим за съответния данъчен период в държавата членка по идентификация;
  • Посочи информацията за доставката в електронния регистър, който води съгласно законодателството на държавата членка по идентификация.
  • Данъчната ставка на доставките е приложимата ставка в държавата членка по потребление- държавата членка ,където стоките са изпратени
  • За документирането на доставките се прилага законодателството на държавата членка по идентификация(България)
  • Съгласно чл.113, ал.14 от ЗДДС лицата регистрирани на OSS за вътреобщностни  дистанционни продажби могат да не издават фактура за доставката;
  • Данъчният период е тримесечен и съвпада с календарното тримесечие (чл.159,ал.1)
  • За всеки данъчен период лицето подава Справка декларация/СД/ за прилагане на специалния режим по образец, включително когато през периода не извършване доставки.
  • СД се подава до края на месеца, следващ данъчния период за който се отнася следователно сроковете по чл.22,ал.7 НЕ важат ,декларацията се подава до края на месеца.

За повече информация можете да посетите страницата ни Счетоводни Услуги Бургас.

Related Posts
счетоводител бургас

Включването на фактури в дневниците за покупки по ЗДДС като доказателство за извършена доставка

Включването на фактури в дневниците за покупки по ЗДДС като доказателство за извършена доставка   Каква е доказателствената тежест на отразяването на определена покупна фактура

Read More »
данъчна ревизия на физическо лице

Разкриване на симулация на частен документ при данъчна ревизия на физическо лице

Разпределяне на доказателствената тежест при данъчна ревизия на физическо лице При твърдение за симулация в рамките на данъчна ревизия на физическо лице, тежестта на доказване

Read More »
счетоводни услуги Бургас

Дистанционни продажби на стоки, намиращи се в Общността, когато доставчикът е установен в България

Счетоводители Бургас Съветват Съгласно чл.14, ал.1 ЗДДС вътреобщностна дистанционна продажба на стоки на територията на Европейския съюз е доставката  на стоки, за която са налице

Read More »
Call Now Button