счетоводни услуги бургас

Какви възможности дава регистрацията на IOSS

Общи положения и възможности за бизнеса и счетоводители Бургас

Съгласно приложимото до 01 юли 2021г ДДС законодателство в държавите членки не трябва да се плаща ДДС за търговски стоки на стойност до 10/22 евро, внасяни в ЕС. Това освобождаване е отменено от 01 юли 2021г. , във връзка с което от 01 юли 2021г. всички търговски стоки внесени в ЕС от трети страни или територии ще се облагат с ДДС, независимо от тяхната стойност. Именно заради това се въвежда и новата концепция за продажби от разстояние на стоки внасяни от трети страни / територии (регистрация на IOSS), която изисква по-обстойно тълкуване със специалисти в областта на данъчното право и адвокати.

Освобождаването от мито за стоки с присъща стойност непревишаваща 150 евро , внасяни в ЕС, остава в сила.

Когато доставчикът при дистанционна продажба на стоки, внасяни от трети страни е регистриран по ДДС на гише IOSS, в която и да е държава членка, вносът на стоките ще е освободен от данък, независимо в коя държава членка ще се осъществява този внос. Това е регламентирано в чл.58 , ал.1, т.19 от ЗДДС. За да бъде освободен вноса е необходимо най-късно при подаване на митническата декларация за допускане за свободно обръщение да е предоставен индивидуалния идентификационен номер по ДДС на доставчика за прилагане на специалния режим/ номерът който се предоставя при регистрацията IOSS/.

Съгласно чл.57а от ЗДДС вносителят декларира в подадената митническа декларация за внос, че ще прилага специалния режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни, като посочва индивидуалния си идентификационен номер по този режим. Митническите органи разрешават вдигането на стоките, без данъкът да е ефективно внесен в бюджета към този момент ,когато:

  • При извършване на проверка в базата данни за идентификационни номера по ДДС по режима за дистанционни продажби на стоки от трети страни или територии ,се установи ,че декларираният идентификационен номер по този режим е валиден
  • Собствената стойност на стоките, внасяни от трети страни или територии не надвишава левовата равностойност на 150 евро и стоките са различни от акцизни стоки
  • Стоките са предназначени за данъчно незадължени лица

По този начин няма да се начислява ДДС при вноса, а ДДС ще е дължимо от доставчика по ставката на данъка, приложима за държавата членка, където е изпратена стоката. Както вече стана ясно регистрираните на IOSS лица подават СД по специалния режим, в която отразяват ДДС по чужди данъчни ставки и внасят този ДДС в държавата членка, където са регистрирани. Приходните администрации разпределят този данък по съответните държави членки, където е мястото на изпълнение на доставките.

Ако вносителят не е регистриран на IOSS освобождаването при внос не може да се приложи. Това означава ,че ДДС по вноса ще се дължи, респективно крайния клиент трябва да се ангажира с митническите формалности по вноса или да ползва услугите на лица, ползващи т.нар. специалния режим за деклариране и отсрочено плащане на данъка при внос. В тази връзка се очаква физическите лица да предпочитат доставчици, които са регистрирани на IOSS.

Водене на електронни регистри

Съгласно чл. 159г. ал.1 от ЗДДС лицата регистрирани на OSS и IOSS, които извършват доставки по чл.14 са длъжни да водят електронни регистри.

Електронни регистри водят и лицата , които не са регистрирани на OSS и IOSS, които извършват доставки по чл.14 (обикновено това са електронните интерфейси).    Информацията в регистъра се записва по начин , по който може да се предостави незабавно по електронен път и за всяка отделна доставка на стока в структуриран файлов формат при поискване от орган по приходите или компетентните органи на държавите членки по потребление.  Информацията в електронните регистри се съхранява за срок 10 години, считано от края на годината, през която е извършена съответната доставка.

Подробна консултация по темата можете да получите от нашите Адвокати Бургас.

Related Posts
счетоводител бургас

Включването на фактури в дневниците за покупки по ЗДДС като доказателство за извършена доставка

Включването на фактури в дневниците за покупки по ЗДДС като доказателство за извършена доставка   Каква е доказателствената тежест на отразяването на определена покупна фактура

Read More »
данъчна ревизия на физическо лице

Разкриване на симулация на частен документ при данъчна ревизия на физическо лице

Разпределяне на доказателствената тежест при данъчна ревизия на физическо лице При твърдение за симулация в рамките на данъчна ревизия на физическо лице, тежестта на доказване

Read More »
счетоводни услуги Бургас

Дистанционни продажби на стоки, намиращи се в Общността, когато доставчикът е установен в България

Счетоводители Бургас Съветват Съгласно чл.14, ал.1 ЗДДС вътреобщностна дистанционна продажба на стоки на територията на Европейския съюз е доставката  на стоки, за която са налице

Read More »
Call Now Button