Счетоводни услуги Бургас - Електронен интерфейс

Продажби на стоки, от трети страни, осъществявани от доставчици управляващи електронен интерфейс, установен в ЕС

Дистанционни продажби на стоки внасяне от трети страни – счетоводни услуги свързани с този вид операции

Съгласно чл.152 , ал.5 от ЗДДС режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, може да се прилага само за стоки под формата на пратки със собствена стойност, ненадвишаваща левовата равностойност на 150 евро (изключение правят акцизните стоки), когато вносът на тези стоки се осъществява в която и да е държава членка и независимо за коя държава членка са предназначени. Наложените промени изискват правилно тълкуване и познаване на закона. Ето защо преди стартиране на дейност е необходима консултация със специалисти в данъчното законодателство.                                                                                                                                                                                                                          

Какви са условията за дистанционни продажби на стоки от трети страни?

Съгласно чл.14, ал.3 от ЗДДС дистанционна продажба на стоки, внасяни от трети страни или територии, е доставката на стоки, за която са налице едновременно следните условия:

  • Стоките се изпращат или транспортират от доставчика или от негово име, включително когато доставчика се намесва непряко в изпращането или транспортирането на стоките от трети страни или територии до получателя в държава членка;
  • Получател на доставката е данъчно незадължено лице; за данъчно незадължено лице се счита и данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, което няма задължение да начислява ДДС при вътреобщностно придобиване на стоката в държавата членка ,където транспорта приключва;
  • Стоките не са нови превозни средства, стоки, които се монтират и/или инсталират от или за сметка от доставчика, или стоки втора употреба, произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети/облагани по маржа/.

Повече подробности относно дистанционната продажба на стоки могат да Ви дадат нашите Адвокати Бургас.

В кои случаи стоките се считат за изпратени от доставчика или от негово име?

Съгласно чл.5а от Регламент 2026/2019/ЕС стоките се считат за изпратени или превозени от доставчика или от негово име, включително когато доставчика се намесва не пряко в изпращането или в превоза на стоките, по-конкретно в следните случаи:

  • Когато превозът или изпращането на стоките е възложен от доставчика за подизпълнение от трета страна, която доставя стоките до клиента
  • Когато изпращането или превозът на стоките се осигурява от трета страна, но доставчика поема или пълна, или частична отговорност за доставянето на стоките до клиента
  • Когато доставчика фактурира или събира таксата за превоз от клиента и след това я превежда на трета страна, която ще организира изпращането или превоза на стоките
  • Когато доставчика популяризира по какъвто и да е начин услугите за доставка на трета страна пред клиента, свързва клиента и трета страна или предоставя по друг начин на трета страна информацията , необходима за доставянето на стоките до клиента

Стоките обаче не се считат за изпратени или превозени от доставчика или от негово име, когато клиента сам превозва тези стоки или когато клиента организира доставянето на стоките чрез трета страна, а доставчика не се намесва пряко или непряко да осигурява или да помага за организирането на изпращането или превоза на тези стоки.

Регистрация за режим на дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни/територии (IOSS)

Лице, установено на територията на страната има право да се регистрира за режим на дистанционни продажби на стоки внасяни от трети страни и/или територии.    Подава се заявление по образец до компетентната териториална дирекция ,по електронен път по реда на ДОПК. В 14 дневен срок администрацията издава акт за регистрация или мотивирано отказва регистрацията. За дата на регистрацията се счита датата на връчване на акта за регистрация.

За повече информация моля да се свържете с нашите счетоводители в Бургас.

Related Posts
счетоводител бургас

Включването на фактури в дневниците за покупки по ЗДДС като доказателство за извършена доставка

Включването на фактури в дневниците за покупки по ЗДДС като доказателство за извършена доставка   Каква е доказателствената тежест на отразяването на определена покупна фактура

Read More »
данъчна ревизия на физическо лице

Разкриване на симулация на частен документ при данъчна ревизия на физическо лице

Разпределяне на доказателствената тежест при данъчна ревизия на физическо лице При твърдение за симулация в рамките на данъчна ревизия на физическо лице, тежестта на доказване

Read More »
счетоводни услуги Бургас

Дистанционни продажби на стоки, намиращи се в Общността, когато доставчикът е установен в България

Счетоводители Бургас Съветват Съгласно чл.14, ал.1 ЗДДС вътреобщностна дистанционна продажба на стоки на територията на Европейския съюз е доставката  на стоки, за която са налице

Read More »
Call Now Button