счетоводител бургас

Включването на фактури в дневниците за покупки по ЗДДС като доказателство за извършена доставка

Включването на фактури в дневниците за покупки по ЗДДС като доказателство за извършена доставка

 

Каква е доказателствената тежест на отразяването на определена покупна фактура в дневниците по чл.125 ЗДДС

Когато всички фактури са осчетоводени от длъжника, включени са в дневниците му за покупките по чл.124 ЗДДС и са декларирани пред НАП заедно със съответните справки декларации по ЗДДС, представлява ли това доказателство за получена доставка? По всяка една от тези фактури длъжникът разбира се, е получил данъчен кредит.

Каква е практиката на ВКС относно доказателствената тежест на счетоводните регистри по чл.125 ЗДДС

Според еднозначната практика на ВКС, включването на фактурите в дневниците за покупките на ответника представлява извън съдебно признание на вземането, извършено пред орган на държавна власт.  В този смисъл е и практиката на ВКС, формирана в постановените по реда на чл. 290 ГПК Решение № 42/19.04.2010 г., постановено по т. д. № 593/2009 г., ТК, II ТО на ВКС, и Решение № 46 от 27.03.2009 г. по т. д. № 454/2008г., в които е прието, че „…отразяването на фактурата в счетоводството на ответното дружество, включването й в дневника за покупко-продажбите по ДДС и ползването на данъчен кредит по същата представляват недвусмислено признание на задължението и доказват неговото съществуване“. 

Във всички случаи, е необходимо съвместно решаване на проблема, в екип от добър адвокат и счетоводител. Тъй като проблема има както правни така и счетоводни аспекти, и еднозначното му разглеждане не би довело до положителен резултат.

Related Posts
счетоводител бургас

Включването на фактури в дневниците за покупки по ЗДДС като доказателство за извършена доставка

Включването на фактури в дневниците за покупки по ЗДДС като доказателство за извършена доставка   Каква е доказателствената тежест на отразяването на определена покупна фактура

Read More »
данъчна ревизия на физическо лице

Разкриване на симулация на частен документ при данъчна ревизия на физическо лице

Разпределяне на доказателствената тежест при данъчна ревизия на физическо лице При твърдение за симулация в рамките на данъчна ревизия на физическо лице, тежестта на доказване

Read More »
счетоводни услуги Бургас

Дистанционни продажби на стоки, намиращи се в Общността, когато доставчикът е установен в България

Счетоводители Бургас Съветват Съгласно чл.14, ал.1 ЗДДС вътреобщностна дистанционна продажба на стоки на територията на Европейския съюз е доставката  на стоки, за която са налице

Read More »
Call Now Button